Spracovanie a vybavenie objednávky

Ceny a platnosť ponuky

Ceny sú vrátane DPH 21% a sú koncové. Súčasťou dodávky je riadny predajný a záručný doklad. Všetky ceny vrátane akčných platia do odvolania alebo vypredania zásob. Ceny tovaru sú uvedené v EUR. Pri dokončení objednávky cez internetový e-shop, sú prepočítané kurzom do CZK. Použitý kurz je vždy uvedený pri dokončení objednávky. Následné platby, napr. cez platobnú bránu alebo úhrada zálohovej faktúry, sú uskutočnené v CZK. Čiastka za platbu dobierky (tj. platba dopravcovi), sa môže mierne líšiť a to z dôvodu použitia iného kurzu dopravcom. Pokiaľ máte tovar objednaný a objednávku potvrdenú, platí cena, za ktorú ste tovar objednali bez ohľadu na zmeny a to počas 5 dní od potvrdenia objednávky, táto doba môže byť predĺžená dohodou so zodpovedným pracovníkom expedície tovaru našej spoločnosti.

Potvrdenie objednávky

Objednávka spotrebiteľa má po telefonickom potvrdení naším pracovníkom status uzavretia zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim (neplatí pri osobnom odbere). Je archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú spotrebiteľovi zrejmé z vlastného procesu objednávky. Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred odoslaním objednávky. V prípade osobného odberu na predajni (a to aj v prípade objednania prostredníctvom internetu) vzniká kúpna zmluva v okamihu vystavenia predajného dokladu.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Objednávku môžete stornovať e-mailom. Stačí uviesť číslo objednávky a kontaktný údaj na Vás (optimálne odpoveďou na e-mail "potvrdenie o prijatí Vašej objednávky" automaticky generovaný a zaslaný v okamihu obdržania objednávky).

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

V prípade, že predávajúci nie je schopný vybaviť objednávku zákazníka, a to úplne, alebo z časti, potom sa predávajúci zaväzuje kontaktovať zákazníka a dohodnúť sa na ďalšom postupe. V prípade, že zákazníka nemožno kontaktovať, vyhradzuje si predávajúci právo objednávku, ktorú nemožno úplne vybaviť, zrušiť. V prípade, že sa dá vybaviť len časť objednávky, vyhradzuje si predávajúci právo zrušiť len časť objednávky.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom a bude s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu či vymazanie e-mailom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom komunikácie na diaľku v lehote štrnástich dní. Odstúpenie môžete vykonať v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy , ktorý však nie je povinnosťou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Prípady a okolnosti pri ktorých nemôžete odstúpiť od zmluvy do 14 dní, sú uvedené v obchodných podmienkach .

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade sa Vám nevzniknú ďalšie náklady. "Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak sa preukážete, že ste tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, pošlite späť alebo ho odovzdajte na adrese predávajúceho. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní, pričom ponesiete priame náklady na doručenie tovaru späť predávajúcemu. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.