Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami pre nákup v predajnej sieti GIGACOMPUTER a podliehajú právnemu poriadku Českej republiky.

Vymedzenie pojmov:

Kupujúci

môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ

Spotrebiteľ:

Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

podnikateľ:

Za podnikateľa sa považuje každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Predávajúci:

Spoločnosť GIGACOMPUTER a.s., IČO: 27705447, DIČ: CZ27705447.

GIGACOMPUTER a.s. IČ: 27705447
Sídlo: Otakara Ševčíka 4228/83, Brno 63600
Spoločnosť GIGACOMPUTER a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel B, vložka 7772.
Brno / O. Ševčíka Otakara Ševčíka 4228/83, 636 00 Brno
Olomouc Kateřinská 86/11, 779 00 Olomouc
Ostrava OC Laso - Masarykovo náměstí 3090/15, 702 00 Ostrava
Praha Patočkova 2472/81, 169 00, Praha

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Aktuálne obchodné podmienky sú na internetových stránkach www.gigacomputer.sk rovnako tak i vo všetkých predajniach siete GIGACOMPUTER. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Kúpna zmluva:

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

2. Pravidlá nákupu

Návrh a uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na internetové stránky www.gigacomputer.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Ceny tovaru sú uvedené priamo pri každom výrobku vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu, prípadne do vypredania zásob.

Ceny tovaru sú uvedené v EUR. Pri dokončení objednávky cez internetový e-shop, sú prepočítané kurzom do CZK. Použitý kurz je vždy uvedený pri dokončení objednávky. Následné platby, napr. cez platobnú bránu alebo úhrada zálohovej faktúry, sú uskutočnené v CZK. Čiastka za platbu dobierky (tj. platba dopravcovi), sa môže mierne líšiť a to z dôvodu použitia iného kurzu dopravcom.

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu, buď odoslaním požiadavky na email podpora@gigacomputer.sk prípadne telefonicky na číslo +421 277 270 070.

Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky v prípade vypredania zásob, alebo zjavné chyby v cene tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Tieto náklady si kupujúci hradí sám.

Podľa zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty sme povinní u vystaveného daňového dokladu preukázať vierohodnosť pôvodu, neporušenosť jeho obsahu a jeho čitateľnosť. Obsah daňového dokladu v listinnej aj v elektronickej podobe musí zostať od doby jeho vystavenia po ukončení lehoty na jeho uchovávania nezmenený. Z toho dôvodu nemožno na už vystavenom daňovom doklade meniť údaje odberateľa. Akonáhle sú tieto vstúpili do systému, nemôže dôjsť k ich ďalšie editovanie. Zmena údajov je možná jedine na objednávke, pred vystavením daňového dokladu.

Ak odberateľ neoznámi v rámci obchodnej transakcie dodávateľovi svoje DIČ, má sa za to, že pri nadobudnutí plnení vystupuje ako fyzická / právnická osoba nezdaniteľná.

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy aj kúpna zmluva sú uzatvárané v slovenskom jazyku

Online platby, elektronickej peňaženky

Pre uskutočnenie online platobných transakcií využíva spoločnosť GIGACOMPUTER as služieb platobného systému GoPay, ktorého všeobecné obchodné podmienky sú uvedené na adrese https://help.gopay.com/cs/tema/cenik-a-obchodni-podminky/aktualni-cenik-a- obchodne-podmienky . Pri platbe prostredníctvom online platobných transakcií sú spoločnosti GoPay odovzdané informácie o zákazníkovi a objednávke vyplnené pri jej vytváraní alebo registráciu.
V prípade, že je objednávka zákazníkom zrušená pred vystavením faktúry a expedíciou tovaru, spoločnosť GoPay zákazníkovi vráti zaplatené prostriedky späť na účet. Prostriedky sú zákazníkovi pripísané obvykle do 5tich pracovných dní (v závislosti na použitom type platby).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom komunikácie na diaľku v lehote štrnástich dní. Lehota beží od dňa uzavretia zmluvy a ak ide o:

 • kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru
 • zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
 • zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru.

Ak nebol spotrebiteľ poučený o práve odstúpiť od zmluvy, môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť do jedného roka a štrnástich dní odo dňa začiatku plynutia lehoty na odstúpenie. Ak však bol spotrebiteľ poučený o práve odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, beží dvojtýždňové lehota na odstúpenie od dňa, kedy spotrebiteľ poučenie dostal.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy

 • zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal a to na vlastné náklady.
 • predávajúci vráti kupujúcemu všetky peňažné prostriedky bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 • Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý podnikateľ ponúka, vráti podnikateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 • Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
 • Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.Úhradu takto vzniknutých nákladov môže predávajúci po spotrebiteľovi vyžadovať.
 • V prípade predaja tovaru v akcii s doplnkovým predmetom, tvorí tento predmetom tiež súčasť dodávky. V prípade vrátenia tovaru sa vratka vzťahuje aj na tento doplnkový predmet. Pokiaľ nebude s tovarom vrátený, bude poškodený prípadne inak znehodnotený, predávajúci si vymiňuje právo odpočítať od ceny vráteného tovaru náklady na obstaranie prípadne uvedenie do pôvodného stavu doplnkového predmetu a to až do výšky bežnej nákupnej ceny takéhoto predmetu v čase predaja akciového tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

 1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 2. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
 4. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 5. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 6. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 7. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 8. o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 9. o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 10. o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 11. uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby,
 12. o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Vzor tlačiva odstúpenie od zmluvy

Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu uzavretej prostredníctvom komunikácie na diaľku je právo spotrebiteľa. V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČ na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká.

3. Typy tovar, akosť pri prevzatí, záruka za akosť

Typy tovarov

Tovar predávaný na stránkach www.gigacomputer.sk je použité, ak nie je výslovne uvedené inak. Informácie o type je uvedená u každého tovaru zvlášť to v detaile produktu.

Nový tovar

Označenie pre všetky nové produkty z bežnej slovenskej alebo zahraničnej distribúcie.

Predvádzacie

Krátkodobo použitý tovar predstavuje naprosto jedinečnú alternatívu k novým produktom. Môže sa jednať o nevyprodané skladové zásoby výrobcu, predvádzacie, marketingové, alebo inak krátkodobo použité kusy. Kupujúci preto dostane vždy to najlepšie z aktuálneho svetového trhu za zlomok ceny nového tovaru.

Repasované

Preferujete TOP manažérske prístroje? Výborná voľba pre všetkých z vás, ktorí chcú úplnú exkluzivitu výpočtovej techniky za bezkonkurenčné ceny. Tieto produkty pochádzajú väčšinou z operatívnych lízingov či odkupov z veľkých firiem v rámci celého sveta a prechádzajú profesionálny repasiou priamo u našich dodávateľov. V rámci tejto repasácie je zaistená maximálna kvalita a následná kontrola výrobku, ktorú môžeme ponúknuť vďaka nadštandardným vzťahom s výrobcami zariadení iba u nás, v Gigacomputeru. Elektronika batéria je testovaná vždy. Výdrž batérie závisí na konkrétnom kusu od daného produktu a kapacita je v dôsledku časovej náročnosti testovaná iba obmedzene. Repasované produkty môžu mať drobné povrchové poškodenie zodpovedajúce použitie zariadení.

Výpredaj / B- kategórie

Tovar je určené pre všetkých užívateľov, ktorí chcú využiť extrémnych zliav a získať tak svoje zariadenie za skutočne dumpingové ceny. Táto kategória obsahuje produkty s vopred definovaným obmedzením, ku ktorému vám poskytne rád informáciu Váš obchodník. Produkty z výpredaja môžu byť tiež doplnkovo označené ako "B-kategórie".

Fotografie tovar použité na stránkach www.gigacomputer.sk sú iba ilustratívne.

Spoločnosť GIGACOMPUTER je priamym dovozcom výpočtovej techniky zo zahraničia. Z uvedeného dôvodu môžu mať zariadenie cudzojazyčné klávesnica doplnené o profesionálnu prelepky s českou jazykovou sadou. Zariadenia sú vždy pripravená k prvému spusteniu vr. operačného systému v českom jazyku. U použitých kusov sa zmluvná záruka za akosť nevzťahuje na kapacitu batérie. Môže vzniknúť odchýlka parametrov a príslušenstva od originálnej špecifikácie výrobcu.

Akosť pri prevzatí - práva z chybného plnenia

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Právo z chybného plnenia sa neuplatňuje:

 • u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá
 • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním
 • u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim
 • ak to vyplýva z povahy veci.

Predávajúci a kupujúci môžu dojednať skrátenie doby pre uplatnenie práv z chybného plnenia na polovicu zákonnej doby.
Kupujúci môže požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanou za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. Osoba takto určená na opravu vykoná opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe veci.

Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

Vzor tlačiva reklamáciu

Záruka za akosť

Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záruka za akosť je zmluvnou v dĺžke 0-36 mesiacov a je uvedená u každého tovaru zvlášť priamo v detaile produktu.

Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, beží záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záruka za akosť sa uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. Osoba takto určená na opravu vykoná opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe veci.

Ak uplatní kupujúci záruku za akosť, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy záruku uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

Záruka za vady vzniknuté prepravou tovaru

Záruku za vady vzniknuté prepravou možno uplatniť u poskytovateľa prepravných služieb, spoločnosti PPL CZ, sro Postup pre nevyhnutnú kontrolu a uplatnenie chýb je uvedený na našich stránkach v sekcii Všetko o nákupe / Spôsob dodania .

4. EET (elektronická evidencia tržieb)

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

5. Mimosúdne riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz .

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Kupujúci sa tiež môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadom svojich spotrebiteľských práv na dTest, ops cez www.dtest.cz/poradna či na telefóne 299 149 009.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia ( www.coi.cz ).

6. Ochrana osobných údajov

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na email podpora @ gigacomputer .sk .

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Budú použité iba k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim a prípadne marketingových akcií predávajúceho.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje kupujúceho sú dôverné.

Osobné údaje kupujúceho nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru oznámenie mena, adresy dodania a telefónneho čísla.
Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

7. Ďalšie informácie

Spätný odber vyslúžilých elektrozariadení / batérií

Zakladáme si na ohľaduplnom správanie voči životnému prostrediu, a preto vám prinášame možnosti, ako jednoducho a bezplatne odovzdať svoje vyslúžilá elektrozariadenia / batérie. Zariadenia, ktoré nepatrí do komunálneho odpadu, bývajú označené týmto symbolom:

Miesta pre odovzdanie starého spotrebiča / batérií:

Firma GIGACOMPUTER as rieši elektroodpad v rámci SEWA systému. Vo fakturovanej cene je zahrnutý recyklačný poplatok. Výšku poplatku a informácie o zberných miestach nájdete adrese www.remasystem.cz.

Firma GIGACOMPUTER as uzavrela podľa zákona č. 477/2001 Zb. Zmluvu o združenom plnení a je klientom autorizovanej obalovej spoločnosti EKO-KOM as, kde je uvedená pod ID EK-F00070156. Uisťujeme, že na tovar, podliehajúci zákonu č.22 / 1997 Zb. O tech. požiadavkách na výrobky a príslušným nariadením vlády, bolo vydané Prehlásenie o zhode.

darček zadarmo

Doplnkový predmet (darček) nie je dodaný na základe kúpnej zmluvy, ale na základe zmluvy darovacie, teda u neho nie je možné uplatňovať práva z vád tovaru. Tých sa možno domáhať len v prípade tovaru zakúpeného, nie darovaného. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy do 14tich dní bez udania dôvodu, stráca darovacia zmluva účinnosti. Je preto povinnosťou kupujúceho vrátiť spoločne so zakúpeným tovarom aj darček zdarma.

Heureka.sk

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

8. Záverečné ustanovenia

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky.

Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.