Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia

 1. S1. Správcom osobných údajov podľa čl.4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je GIGACOMPUTER a. s., IČ 27705447, so sídlom Otakara Ševčíka 4228/83, 636 00 Brno (ďalej len: „správca“).
 2. 2. Kontaktné údaje správcu::
  1. Adresa: Otakara Ševčíka 4228/83, 636 00 Brno
  2. Email: podpora@gigacomputer.sk, Tel: +420 725 178 527
 3. 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, obzvlášť odkazom na určitý identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverenú osobu ochranou osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie objednávky zákazníka.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  1. Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  2. Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (obzvlášť pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov ) podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  1. Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa a kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť,
  2. Zasielanie obchodných oznámení a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Doba uschovania údajov

 1. Správca uschováva osobné údaje
  1. a. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov(po dobu 15rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
  2. b. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 4roky, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu
 2. Po uplynutí doby uschovania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
  1. podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy
  2. zaisťujúce služby prevádzkovania eshopu (GIGACOMPUTER a.s.) a ďalšie služby súvisiace s prevádzkovaním eshopu,
  3. zaisťujúce marketingové služby (viz. nižšie Ochrana osobných údajov).
 2. Správca nemá v úmysle poskytovať osobné údaje do tretích krajín ( do krajín mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 3. GIGACOMPUTER a. s. neukladá údaje o platobných kartách, ktoré využívate k uhradeniu objednávky. S údajmi o Vašich platobných kartách nakladá iba zabezpečená platobná brána GoPay a príslušná banková inštitúcia.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prehlasuje, že prístup k osobným údajom majú len osoby ním poverené.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmto podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Ochrana osobných údajov

Tieto pravidlá pre ochranu osobných údajov (ďalej len ,,Pravidlá“), popisujú ktoré osobné údaje sú zhromažďované alebo spracovávané, keď využívate webové stránky www.gigacomputer.cz (ďalej len ,, Webové stránky“). Tieto pravidlá popisujú druhy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše webové stránky a tiež spôsob, akým sú Vaše osobné údaje používané, zdieľané a chránené.

Cookies

,,Cookies“ sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na hard disk počítača užívateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré užívateľovi uľahčia ďalšie jej používanie.

Táto stránka používa súbory cookies. Na základe anonymných dátových objektov napríklad prevádzkovateľ sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach.

Ak nechce užívateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač používanie cookies oznámil, musí tento vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak zablokuje užívateľ všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie týchto stránok.

Poskytovanie informácií

Prevádzkovateľ spolupracuje so subjektmi, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto subjekty, ak sú k tomu oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi užívateľa, pričom s týmito informáciami pracujú iba pri plnení svojich pracovných povinností a nesmú ich použiť k inému účelu. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neposkytuje osobné údaje tretím stranám.

Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo poskytnúť akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplneniu právnych predpisov, k splneniu požiadaviek užívateľa alebo pri súdnom riadení a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

Zhromažďované informácie a ich využitie

O poskytnutie určitých osobných údajov Vás žiadame zároveň s výrobkami či službami, ktoré požadujete. Keď napríklad nakupujete, kontaktujete naše oddelenie zákazníckej podpory, žiadate o zasielanie oznámení, vytvoríte si účet, zúčastňujete sa našich akcií či súťažíte alebo keď komunikujete s našimi webovými stránkami. Tieto osobné údaje zahŕňajú Vaše:

 1. Kontaktné údaje vrátane mena, emailu, telefónneho čísla a adresy pre zasielanie tovaru a fakturačnej adresy
 2. Prihlasovacie informácie k účtu, vrátane mena, pod ktorým na internete vystupujete, hesla a jedinečného užívateľského ID
 3. Osobné údaje ako je pohlavie, miesto bydliska, dátum narodenia a históriu nákupov
 4. Platobné informácie či informácie o kreditnej karte
 5. Osobné nastavenia (preferencie) vrátane Vášho nastavenia v oblasti marketingu a používania cookies.

Ak aktuálne ste zákazníkom spoločnosti GIGACOMPUTER a. s. (napríklad ak ste nám zaslali objednávku), môžeme použiť elektronickú adresu, ktorú ste nám poskytli, k zasielaniu marketingových oznámení o podobných produktoch či službách, ak sa z odberu noviniek neodhlásite a to po dobu 3rokov od poslednej vykonanej objednávky. V ostatných prípadoch vás žiadame o súhlas so zasielaním marketingových informácií o produktoch a o službách, akciách a propagačných kampaniach spoločnosti. Informácie, ktoré nám poskytnete, ako aj informácie získané v súvislosti s ďalšími produktmi či službami – ako napríklad údaje o tom, ako používate webové stránky, údaje o vykonaných nákupoch, informácie o Vašej účasti na akciách a v súťažiach – môžeme použiť na personalizáciu oznámenia ohľadom produktov a služieb, ktoré by pre Vás mohli byť zaujímavé. O Váš súhlas so zasielaním marketingových oznámení Vás vždy požiadame v prípadoch, kedy je udelenie súhlasu požadované príslušnými právnymi predpismi.

Kódy tretích strán

Na tejto stránke sú trvalo umiestnené kódy tretích strán za účelom:

 1. Zaistenia funkčnosti webu (Google Tag Manager)
 2. Merania a analýzy správania užívateľov webu (Google Analytics, Hotjar, Zboží.cz, Heuréka, Srovnáme.cz, Toplist)
 3. Zobrazení personalizovanej reklamy na základe prejaveného záujmu (Google AdWords, Seznam Sklik, Facebook, AdForm)

Technické dáta sú uchovávané po dobu 2 rokov. Viac v Právo na informácie.

Zničenie/vymazanie Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje zničíme bezodkladne potom, ako ich už nepotrebujeme uschovávať. Ak sú údaje vytlačené na papieri, budú skartované alebo spálené. Ak sú údaje uschované v elektronickej forme, budú nenávratne zničené technickým spôsobom.

Vaše práva súvisiace s Vašimi osobnými údajmi

Máte právo na:

 1. Prístup k Vašim údajom
 2. Úpravu Vašich osobných údajov v prípade, že nami uschovávané údaje sú nepravdivé či nepresné, alebo
 3. Zmenu či vymazanie Vašich osobných údajov, a to kedykoľvek

Máte tiež právo požiadať, aby spracovanie Vašich osobných údajov bolo pozastavené v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V prípadoch, kedy sme dostali Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Okrem toho máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, vrátane možnosti odmietnuť ich použitie pre účely priameho marketingu.

Právo na informácie

 1. Aké údaje zbierame
 2. Za akým účelom
 3. Ako s nimi zaobchádzame
 4. Ako dlho ich uschovávame

GOOGLE ANALITICS (analytický nástroj od Googlu): google.com/analytics.

V Google Analytics používame reklamné súbory cookie spoločnosti Google.

 1. 1.Dáta zbierame za účelom marketingových analýz a sledovania trendov, výkonov čiastkových marketingových aktivít a predpokladanie budúcich marketingových aktivít a alokácie rozpočtu.
 2. 2.Pri analyzovaní sledujeme iba trendy, t.j pracujeme s anonymizovanými a často aj vzorkovanými údajmi..
 3. Dáta zbierame od 14 do 50 mesiacov. Okrem toho služba umožňuje v Obsahovej sieti Google (napr.AdWords) aktivovať funkcie ako remarketing.
 4. V prípade aktivovaných remarketingových služieb zbierame dáta a následne ich využívame pre reklamné účely, konkrétne v reklamnom účte Google AdWords pre oslovovanie tých, ktorí boli aktívny na webových stránkach. Dáta zbierame najdlhšie 540dní.
 5. Viac informácií na odkaze https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs ďalšie infomácie je možné získať tu https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=cs&ref_topic=1008008.

GOOGLE ADS (reklamný systém od Googlu): https://ads.google.com

V Google Ads používame reklamné súbory cookie spoločnosti Google.

 1. Tie nám umožňujú v Obsahovej sieti Google aktivovať funkcie ako remarketing. Pre účely remarketingových kampaní zbierame dáta najdlhšie 540 dní. Následne ich využívame v reklamnom účte Google Adwords k oslovovaniu tých, ktorí boli aktívny na konkrétnych webových stránkach. Pracujeme s anonymizovanými údajmi.
 2. Viac informácií na odkaze https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cz.

FACEBOOK BUSINESS/ADS MANAGER

(správca reklám od Facebooku, využíva sa aj pre reklamy na Instagrame): business.facebook.com)

Vo Facebook Business Manager využívame reklamné súbory cookie spoločnosti Facebook.

 1. Tie nám umožňujú na stránkach Facebook, Instagram a Messenger aktivovať funkcie ako remarketing.
 2. Pre účely remarketingových kampaní zbierame dáta najdlhšie 180 dní..Následne ich využívame v reklamnom účte Facebook Business Manager k oslovovaniu tých, ktorí boli aktívny na konkrétnych webových stránkach. Pracujeme s anonymizovanými údajmi.
 3. Vo Facebook Business Manager využívamedatabázu emailov. Tie nám umožňujú na stránkach Facebook, Instagram a Messenger osloviť spárovaných užívateľov z tejto databázy. PZa účelom oslovovania vlastných publík z emailových databáz zbierame dáta najdlhšie 540 dní.
 4. Pre viac informácií navštívte túto stránku https://www.facebook.com/policy

LINKEDIN CAMPAIGN MANAGER (správca reklamy od LinkedInu):

business.linkedin.com/marketing-solutions

V LinkedIn Campaign Manager využívame reklamné súbory cookie spoločnosti LinkedIn.

 1. Tie nám umožňujú na LinkedIn aktivovať funkcie ako je remarketing. remarketing.
 2. Pre účely účely remarketingových kampaní zbierame dáta najdlhšie 90 dní. Následne ich využívame v reklamnom účte LinkedIn Campaign Manager k oslovovaniu tých, ktorí boli aktívny na konkrétnych webových stránkach. Pracujeme s anonymizovanými údajmi.
 3. V LinkedIn Campaign Manager využívame databázu emailov. Tie nám umožňujú na stránkach LinkedIn osloviť spárovaných užívateľov z tejto databázy. Za účelom oslovovania vlastných publík z emailových databáz zbierame dáta najdlhšie 540 dní.
 4. Viac informácií na odkaze https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

TWITTER AD ACCOUNT (správca reklamy od Twitteru): ads.twitter.com

V Twitter Ad Account využívame reklamné súbory cookie spoločnosti Twitter.

 1. Tie nám umožňujú na Twitter aktivovať funkcie ako je remarketing.
 2. Pre účely remarketingových kampaní zbierame dáta najdlhšie 90dní. Následne ich využívame v reklamnom účte Twitter k oslovovaniu tých, ktorí boli aktívny na konkrétnych webových stránkach. Pracujeme s anonymizovanými údajmi.
 3. Vo Twitteri využívame databázu emailov. TTie nám umožňujú na stránkach Twitteri osloviť spárovaných užívateľov z tejto databázy. Za účelom oslovovania vlastných publík z emailových databáz zbierame dáta najdlhšie 540dní.

ADFORM (RTB systém): site.adform.com

V AdForm využívame reklamné súbory cookie spoločnosti AdForm.

 1. Tie nám umožňujú na reklamných plochách zapojených do RTB systému aktivovať funkcie ako je remarketing.
 2. Pre účely remarketingových kampaní zbierame dáta najdlhšie 540 dní. . Následne ich využívame v AdForm platforme k oslovovaniu tých, ktorí boli aktívny na konkrétnych webových stránkach. Pracujeme s anonymizovanými údajmi.

PRÁVO na vymazanie z týchto údajov

Pre odhlásenie / vymazanie z remarketingových publík, prípadne behaviorálneho a iného cieľa, prosím vyberte danú službu a odhláste sa (postupujte podľa pokynov danej služby).

Odhlásenie nie je možné vykonať bez prihlásenia užívateľa ( odhlásenie nie je možné vykonať za užívateľa).


GOOGLE ANALYTICS (analytický nástroj od Googlu)

https://adssettings.google.com


GOOGLE ADS (reklamný systém od Googlu)

https://adssettings.google.com


FACEBOOK A INSTAGRAM REKLAMY

www.facebook.com/ads/preferences


LINKEDIN CAMPAIGN MANAGER (správca reklamy od LinkedInu)

www.linkedin.com/psettings/advertising

www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en


TWITTER AD ACCOUNT (správca reklamy od Twitteru)

https://twitter.com/settings/personalization


ADFORM (https://site.adform.com)

Pre odstránenie z cielených AdForm reklám sa prosím obráťte na správcu dát: podpora@gigacomputer.sk

Viac informácií o behaviorálnom cielení reklamy

Na stránke www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby sa dozviete, ako fungujú behaviorálne cielenie online reklamy, získate informácie o súboroch cookie a postupe, ktorý môžete použiť pri ochrane Vášho súkromia na internete.

Kontakt

Vítame dotazy, pripomienky aj obavy týkajúce sa našich pravidiel a postupu v rámci ochrany súkromia.

Ak si želáte dať nám spätnú väzbu alebo ak máte akékoľvek dotazy či obavy alebo ak si prajete vykonať svoje práva v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, obráťte sa prosím na podpora@gigacomputer.sk.