Reklamačný poriadok

Úvodné vymedzenie pojmov

Kupujúci:

Môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ:

Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Podnikateľ:

Za podnikateľa sa považuje každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Predávajúci:

Spoločnosť GIGACOMPUTER a.s., IČO: 27705447, DIČ: CZ27705447.

GIGACOMPUTER a.s. IČ: 27705447
Sídlo: Otakara Ševčíka 4228/83, Brno 63600
Spoločnosť GIGACOMPUTER a.s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel B, vložka 7772.
Brno / O. Ševčíka Otakara Ševčíka 4228/83, 636 00 Brno
Olomouc Kateřinská 86/11, 779 00 Olomouc
Ostrava OC Laso - Masarykovo náměstí 3090/15, 702 00 Ostrava
Praha Patočkova 2472/81, 169 00, Praha

1. Úvodné ustanovenia

Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len "reklamácia") musí byť vždy uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačný poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Predávajúci zoznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho odovzdá v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení k 1. 1. 2014. Predávajúci nezodpovedá za vady v týchto prípadoch:

 • ak je vada je na veci v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
 • ak ide o tovar použitý a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,
 • vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti),
 • je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,
 • vada vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyvu predávajúceho (prepravou pod.)

2. Uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Vzor tlačiva reklamáciu

Vo formulári sú uvedené tie najpodstatnejšie body, ktoré sú dôležité pre začatie servisného riadenie a je ho možné voľne stiahnuť z vyššie uvedeného odkazu, vyžiadať prostredníctvom komunikácie s prevádzkarňou, alebo zákazníckou podporou našej spoločnosti.

Povinnosti kupujúceho:

 • V prípade, že reklamovaný či vrátený výrobok je zamknutý službou výrobca zariadení, heslom či gestom, je povinnosťou kupujúceho túto ochranu pri reklamácii či vrátenie deaktivovať. Ak tak kupujúci neurobí, tak v prípade reklamácie nemusí byť možné vykonať kompletnú diagnostiku a kontrolu zariadení a predávajúci si teda vyhradzuje právo reklamáciu v takom prípade zamietnuť. Pokiaľ k odomknutie zariadenia kupujúcim dôjde až v priebehu reklamačného konania, tak je lehota na vybavenie reklamácie predĺžená o počet dní, kedy predávajúci nemohol reklamáciu riadne riešiť.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je opravný daňový doklad o vrátenie (dobropis) vystavený až po odomknutí výrobku kupujúcim.
 • Okrem alfanumerických hesiel a gest sa najčastejšie jedná o služby: Apple Find my iPhone, iPodtouch, MacBook, Intel anti-theft, Blackberry Protect a ďalšie. V prípade, že stav reklamovaného výrobku neumožňujú deaktiváciu ochrany priamo prostredníctvom reklamovaného výrobku, možno postup deaktivácia zvyčajne vykonať online. Pokyny bývajú dostupné na webe výrobcu zariadenia alebo je na požiadanie poskytne predávajúci.

3. Doručenie tovaru k reklamácii a úhrada nákladov spojených s dopravou zariadení

Reklamované zariadenie je možné zaslať poštou na náklady odosielateľa priamo predajcovia zariadení, popr. ho odovzdať do reklamačného konania v akomkoľvek obchodnom mieste našej spoločnosti.

Náklady na odoslanie tovaru možno kupujúcemu zo strany predajcu uhradiť v prípade uznaného reklamačného konania a dodanie podacieho lístka k zásielke. Na základe neho budú kupujúcemu preplatené náklady v obvyklej výške pre daný typ zásielky (nie prémiové a inak nadštandardne spoplatnené služby).

Vrátenie tovaru späť zákazníkovi prebehne bezplatne, na náklady našej spoločnosti rovnakou formou, ktorú sme zariadenie k servisnému zásahu prijali.

4. Lehota na uplatnenie práv

Kupujúci môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru možno lehotu na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z chýb u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci alebo výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.
Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovar je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.
Predávajúci prehlasuje, že ak tovar v rámci vybavenia reklamácie vymení, poskytuje kupujúcemu novú lehotu pre uplatnenie práv z chybného plnenia v dĺžke 24 mesiacov.
Lehotu na uplatnenie práv z chýb nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líšia s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania, alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

5. Vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkané vady a kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia. Na stav reklamačného konania sa kupujúci môže informovať v kontaktoch uvedených na reklamačnom protokole, ktorý mu predávajúci pri príjme výrobku do reklamačného konania vystaví. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu:

 • spotřebitelé- najneskôr do 30tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie
 • podnikatelé- do doby nevyhnutne potrebné k vybaveniu, pre ktorú sa uvažuje lehota až 90 dní

Lehoty sú záväzné. Ak sa predávajúci s kupujúcim dohodne na lehote dlhšej, potvrdí si túto dohodu písomnou formou.
Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenie nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.

Reklamovaný predmet vydá dodávateľ po vybavení reklamácie iba pri predložení originálu potvrdenia o prevzatí tovaru, predloženie štátneho dokladu (preukazujúce oprávnenosť príslušnej osoby) so zhodným menom ako je na kúpnej zmluve či doložením, že preberajúci je štatutárnym orgánom spoločnosti či subjektom oprávneným za ňu konať v súvislosti s uzavretou príslušnou kúpnou zmluvou.

6. Skladné

Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu do 30 dní odo dňa, keď bol o jej vybavení informovaný, bude predávajúcim účtované skladné za uloženie veci vo výške 50,- CZK za každý začatý deň omeškania. Pokiaľ si kupujúci tovar nevyzdvihne z vybavenej reklamácie ani do 6 mesiacov odo dňa, keď bol o jej vybavení informovaný, vyhradzuje si predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže podľa vyššie uvedeného postupovať cestou svojpomocného predaja podľa § 2126 a nasl. Občianskeho zákonníka, kedy v prípade omeškania strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet prodlévajícího vhodným spôsobom predať potom, čo prodlévajícímu poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie.

7. Kvalita pri prevzatí

Predávajúci prehlasuje, že tovar odovzdáva kupujúcemu v súlade s ustanovením § 2161 občianskeho zákonníka, teda:

 • tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dojednali, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

8. Zodpovednosť predávajúceho za vadu, ktorá je podstatným a nepodstatným porušením zmluvy

Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa použije na vady tovaru vzniknuté v čase 24 mesiacov od prevzatia, a to pre vady, u ktorých sa neuplatnia zodpovednosť za akosť pri prevzatí podľa čl. 5. Vada je považovaná za podstatné porušenie zmluvy v prípade, ak by kupujúci zmluvu neuzavrel v prípade, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch sa jedná o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.
Ak je vada podstatným porušením zmluvy, má kupujúci podľa svojej voľby právo na dodanie nové veci, opravu, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške). Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.

Právo na dodanie novej bezchybnej veci, výmenu súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

Vzhľadom na počet pixelov na LCD paneli, nie je z hľadiska výrobných technológií prakticky možné predchádzať stratám pixelov. Z tohto dôvodu bola vytvorená norma ISO 13406-2. Norma rozdeľuje monitory do štyroch kvalitatívnych tried a pre každú triedu určuje maximálne prípustné množstvo chybných pixlov či klastrov. Cluster je štvorec 5x5 pixelov. Ak nie je uvedené inak, spadá našou firmou predávaný tovar do druhej triedy.

Chybný pixel:

 • Typ 1: biely bod, rozsvietené pixel
 • Typ 2: čierny bod, trvalo nesvietiace pixel
 • Typ 3: farebný bod, rozsvietené či nesvietiace sub pixel, výsledkom je bod s inou ako požadovanou farbou

Chybný cluster:

 • Chybný cluster typ 1: viac ako jeden chybný pixel typ 1 alebo typ 2
 • Chybný cluster typ 2: viac ako jeden chybný pixel typu 3
Počet prípustných strát na 1 milión pixelov
trieda Typ 1
(Biely bod)
typ 2
(Čierny bod)
typ 3
(Farebný bod)
cluster
Typ 1
cluster
typ 2
Aj 0 0 0 0 0
II 2 2 5 0 2
III 5 15 50 0 5
IV 50 150 500 5 50

9. Náklady reklamácie a riešenie sporov

Je-Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.
V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže sa kupujúci, alebo po dohode s predávajúcim obe strany, obrátiť na súdneho znalca z odboru a vyžiadať si spracovanie nezávislého odborného posúdenia vady.
Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci obracať na existujúce systémy mimosúdnych riešení spotrebiteľských sporov, prípadne na príslušný súd.

10. Zmluvná záruka za akosť

Poskytol Ak predávajúci nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia (záručný list) alebo zmluva neurčuje niečo iné.